Biuro Podróży - EURO-TOUR
 
    
 

Hotel Sarmata

 Plany wÂ?aÂ?cicieli firmy na najbliÂ?szÂ? przyszÂ?oÂ??? przewidujÂ? uruchomienie centrum hotelowo - kongresowego w Sandomierzu przy ulicy Zawichojskiej 2. Powstanie ono na bazie odbudowanego zabytkowego zespoÂ?u dworskiego, który wybudowaÂ? w 1861 roku Cyprian StruÂ?y??ski wraz z Â?onÂ? MatyldÂ? FranciszkÂ? z Nesterowiczów. ZespóÂ? dworski wpisany zostaÂ? w 1959 roku do rejestru zabytków ówczesnego województwa kieleckiego.

  Dworek StruÂ?y??skich znajduje si?? na dziaÂ?ce o powierzchni 1,05 ha i zostaÂ? nabyty przez MaÂ?gorzat?? i MirosÂ?awa Tusznio w 2001 roku w stanie kompletnej ruiny od spadkobierców Cypriana i Matyldy StruÂ?y??skich. ZespóÂ? dworski usytuowany jest malowniczo w bezpoÂ?rednim sÂ?siedztwie parkingu przy Bramie Opatowskiej, prowadzÂ?cej na teren Starego Miasta Sandomierza. Przy górnej bramie wjazdowej na teren posesji dworskiej znajduje si?? zabytkowa XVII-wieczna tzw Latarnia Chocimska - najstarsza z zachowanych do naszych czasów latarni miejskich Sandomierza.

Odbudowa zespoÂ?u dworskiego skÂ?adaÂ?a si?? z dwóch etapów:  

   Etap I – rozpocz??ty w czerwcu 2002r., obejmowaÂ? odbudow?? zabytkowego dworku z oficynÂ? na cele hotelowo-turystyczne. Â?Â?cznie w dworku i oficynie b??dzie max. 40 miejsc noclegowych. Zako??czenie I etapu nastÂ?piÂ?o w grudniu 2005 roku. W maju 2006 roku odbudowa zespoÂ?u dworskiego otrzymaÂ?a nominacj?? do tytuÂ?u "Modernizacja Roku 2005" w kategorii "Obiekty zabytkowe" w Jubileuszowej X-tej edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Modernizacja Roku 2005".

   Etap II - rozpocz??ty w maju 2006r. obejmowaÂ? odbudow?? dawnych przydworskich budynków gospodarczych (stajnia, stodoÂ?a, obora, drwalnia, spichlerz) z nadaniem im nowych funkcji t.j. hotelu*** z restauracjÂ?, winiarniÂ? i 2 salami konferencyjnymi (na poddaszu oraz w przyziemiu cz??Â?ci hotelowej). Powierzchnia zabudowy w/w budynków – 1.060 m2, zaÂ? Â?Â?czna powierzchnia uÂ?ytkowa w/w budynków - prawie 3.000 m2. W grudniu 2008r. zako??czono prace wyko??czeniowe. Obecnie realizowane sÂ? dostawy mebli do pokoi hotelowych, restauracji, winiarni, recepcji i sal konferencyjnych, jak równieÂ? zakup i montaÂ? wyposaÂ?enia kuchni i zaplecza kuchennego.  Planowane zako??czenie II etapu inwestycji - kwiecie?? 2009r., zaÂ? uruchomienie caÂ?ego zespoÂ?u hotelowo-konferencyjnego - 01.05.2009r. 

Inwestycja realizowana jest w  caÂ?oÂ?ci z kredytu inwestycyjnego udzielonego przez jeden z sandomierskich banków - bez jakiegokolwiek wsparcia finansowego ze Â?rodków unijnych, budÂ?etowych czy teÂ? samorzÂ?dowych. W latach 2004-2005 wÂ?aÂ?ciciele firmy wyst??powali  Â?Â?cznie 6-krotnie z wnioskami o dofinansowanie realizowanej przez nich inwestycji ze Â?rodków unijnych, zarówno etapu I-go, jak i etapu II-go. Niestety bez powodzenia i to nie z przyczyn formalno-prawnych, lecz z powodu "niskiego stopnia innowacyjnoÂ?ci projektu". W czerwcu 2008r. inwestorzy zÂ?oÂ?yli wniosek do Urz??du MarszaÂ?kowskiego w Kielcach o dofinansowanie w ramach programu 1.5 RPOWÂ? tj. ze Â?rodków unijnych zakupu mebli hotelowych i wyposaÂ?enia  gastronomicznego realizowanego przedsi??wzi??cia. DecyzjÂ? w/w Urz??du z dnia 05.12.2008r. projekt inwestorów znalazÂ? si?? na liÂ?cie beneficjentów w/w programu. 

W maju 2008r. inwestorzy wystÂ?pili z wnioskiem do Urz??du MarszaÂ?kowskiego w Kielcach o nadanie realizowanemu obiektowi hotelowemu kategorii 3 gwiazdki i 30.05.2008r. otrzymali promes?? o zaszeregowaniu obiektu jako hotelu***.

Realizowany projekt (etap I + etap II) - ZespóÂ? Dworski Hotel"Sarmata"*** b??dzie najwi??kszym obiektem hotelowym w Sandomierzu (Â?Â?cznie max. 119 miejsc noclegowych, 200 miejsc konsumpcyjnych caÂ?orocznych plus 100 sezonowych - ogródek letni oraz 300 miejsc konferencyjnych). Bedzie to jedyny zespóÂ? hotelowo-konferencyjny w mieÂ?cie z wÂ?asnym parkingiem strzeÂ?onym, gwarantujÂ?cym realizacj?? obsÂ?ugi krajowych i zagranicznych grup przyjazdowych (zorganizowanych autokarowych) oraz konferencji, szkole?? i imprez integracyjnych.

Struktura pokoi:

Dworek - 28 miejsc noclegowych, w tym:
4 apartamenty 2-pokojowe z Â?azienkami na parterze
4 apartamenty 1-pokojowe z Â?azienkami na poddaszu

Oficyna - 8 miejsc noclegowych, w tym:
4 pokoje 2 osobowe z Â?azienkami

Hotel - 83 miejsc noclegowych, w tym:
7 pokoi 3-osobowych z Â?azienkami
31 pokoi 2-osobowych z Â?azienkami

Cennik usÂ?ug hotelowych dla goÂ?ci indywidualnych:

Pokój 2-osobowy standard (14m2)
250 zÂ?
Pokój 2-osobowy lux (21 m2)
290 zÂ?
Pokój 3-osobowy lux (28 m2)
360 zÂ?

Apartament 2-pokojowy 2+2-osobowy dworek-parter (45 m2)

440 zÂ?

Apartament 1-pokojowy 3-osobowy dworek-poddasze (35 m2)

330 zÂ?
Uwagi do cennika:
1. W przypadku wykorzystania pokoju 2-osobowego przez 1 osob?? - rabat 20%
2. W przypadku wykorzystania pokoju 3-osobowego przez 2 osoby - rabat 15%
3. W cen?? pokoi wliczone Â?niadania.
4. Parking, SPA - gratis.

Cennik usÂ?ug hotelowych dla grup (minimum 15-osobowych): 
ceny j/w minus 10% rabatu. Przy staÂ?ej wspóÂ?pracy ceny dla takich grup negocjowane indywidualnie.

UsÂ?ugi dodatkowe: 

Wynajem sali klubowej - poddasze (161 m2)       - 60 zÂ?/godz.

Wynajem sali konferencyjnej - przyziemie (308 m2)    - 100zÂ?/godz.

Dodatkowe informacje na temat hotelu na stronie: www.hotelsarmata.pl

Galeria zdj????:

Mapa dojazdu do ZespoÂ?u Dworskiego Hotel "SARMATA"*** (ul.Zawichojska 2):


WyÂ?wietl wi??kszÂ? map??

 
HOTEL "SARMATA" ***
(C) 2013 Biuro Podróży - Euro-Tour
drukarnia cyfrowa aledruk