Biuro Podróży - EURO-TOUR
 
    
 

O firmie

EURO-TOUR jest firmÂ? prywatnÂ? zaÂ?oÂ?onÂ? 15.10.1989 r. przez MaÂ?gorzat?? i MirosÂ?awa Tusznio. WÂ?aÂ?ciciele firmy sÂ? absolwentami WyÂ?szej SzkoÂ?y Gospodarki Narodowej w Warnie (BuÂ?garia) specjalnoÂ???: ekonomika i organizacja turystyki. BazÂ? do powstania i rozwoju firmy byÂ?o doÂ?wiadczenie zawodowe wÂ?aÂ?cicieli firmy oraz dobra znajomoÂ??? rynku turystycznego.
EURO-TOUR rozpoczÂ?Â? dziaÂ?alnoÂ??? turystycznÂ? zimÂ? 1989/1990, jako organizator imprez narciarskich na Kaukaz (Elbrus), do JugosÂ?awii (Jahorina) oraz na SÂ?owacji (Chopok). PierwszÂ? siedzibÂ? firmy byÂ?  lokal w kamienicy Rynek 5  na Starym MieÂ?cie w Sandomierzu. Rok póÂ?niej siedziba zostaÂ?a przeniesiona do wÂ?asnego lokalu przy Placu 3-go Maja w Sandomierzu. Obok biura podróÂ?y powstaÂ? równieÂ? sklep sportowy. W listopadzie 1992 roku zakupiony zostaÂ? lokal w Tarnobrzegu celem uruchomienia oddziaÂ?u firmy (biura podróÂ?y i sklepu sportowego).
Zmiana realiów spoÂ?eczno-politycznych w CzechosÂ?owacji, JugosÂ?awii i na Kaukazie spowodowaÂ?a zaprzestanie w 1993r. dziaÂ?alnoÂ?ci tour-operatorskiej z jednoczesnÂ? rozbudowÂ? dziaÂ?alnoÂ?ci agencyjnej wÂ?asnych biur podróÂ?y. Po speÂ?nieniu niezb??dnych wymogów merytorycznych we wrzeÂ?niu 1993 roku biuro podróÂ?y EURO-TOUR uzyskaÂ?o status autoryzowanego agenta Zrzeszenia Mi??dzynarodowego Transportu Lotniczego (IATA) w Genewie. W marcu 1994r. w oddziale w Tarnobrzegu uruchomiona zostaÂ?a pierwsza na terenie ówczesnego województwa tarnobrzeskiego kasa lotnicza, oferujÂ?ca komputerowÂ? rezerwacjÂ? i sprzedaÂ? biletów lotniczych. Dzi??ki temu firma zostaÂ?a regionalnym przedstawicielem dziaÂ?ajÂ?cych w Polsce linii lotniczych. W latach 1994-1995 powstaÂ?y filie naszej firmy w Stalowej Woli i Mielcu, lecz ze wzgl??dów organizacyjno-lokalowych zostaÂ?y one zlikwidowane w latach 2000-2001.  Z tych samych wzgl??dów 30.10.2007r. zako??czyÂ?a dziaÂ?alnoÂ??? filia naszego biura podróÂ?y w Tarnobrzegu. W chwili obecnej wszystkich dotychczasowych oraz nowych klientów obsÂ?ugujemy w naszym biurze podróÂ?y w Sandomierzu przy ul. Opatowska 9 (Stare Miasto). Biuro korzysta z systemu rezerwacyjnego „Start – Amadeus”, poprzez który dokonuje rezerwacji i sprzedaÂ?y  biletów lotniczych. W oparciu o ten sam system dokonywane sÂ? rezerwacje miejsc noclegowych w hotelach czy teÂ? wynajem samochodu w dowolnym punkcie na Â?wiecie (rent-a-car). Od marca 2004 roku w ofercie biura jest równieÂ? sprzedaÂ? biletów lotniczych tzw. "tanich przewoÂ?ników" tj. WIZZAIR,  EASYJET, RYANAIR,GERMANWINGS, NORWEGIAN 
DrugÂ? dziedzinÂ? dziaÂ?alnoÂ?ci biura jest sprzedaÂ? agencyjna oferty turystycznej krajowej i zagranicznej najwi??kszych polskich tour-operatorów, w tym zwÂ?aszcza takich firm jak: Neckermann, Eccoholiday, Rainbow Tours, ITAKA, Oasis Tours, Wezyr Holidays, Almatur, Logos Tour, Wygoda Travel, Alfa Star, Sigma Travel. 
Firma jest równieÂ? regionalnym przedstawicielem takich koncesjonowanych mi??dzynarodowych przewoÂ?ników autokarowych jak: GRUPA EUROLINES (Comfort Lines, OMNIA, PEKAES BUS, JORDAN), GRUPA EUROBUS (Orland, Eurotrans, Juventur WaÂ?brzych, Radtur Trans-Service, Zawadzkie, PTTK Katowice, PKS Warszawa), BERMUDA, SOKÓÂ?, WACTUR, INTERCARS, RUMAT, EUROKAR Rzeszów, PKS Rzeszów, POLKA-SERVICE. WyjeÂ?dÂ?ajÂ?cym za granic?? oferujemy równieÂ? polisy WARTA (od nast??pstw nieszcz??Â?liwych wypadków i kosztów leczenia zagranicÂ?).
We wrzeÂ?niu 1994r. wÂ?aÂ?ciciele firmy zostali uhonorowani dyplomem Prezesa Urz??du Kultury Fizycznej i Turystyki "Za wybitne osiÂ?gni??cia w dziaÂ?alnoÂ?ci na rzecz rozwoju turystyki". W latach 1995-2000 r. biuro podróÂ?y EURO-TOUR znalazÂ?o si?? 3-krotnie w gronie nagrodzonych, najlepszych w kraju biur agencyjnych Polskich Linii Lotniczych LOT. Od marca 1996 r. EURO-TOUR jest czÂ?onkiem Polskiej Izby Turystyki (PIT) - jako jedyne biuro podróÂ?y z terenu dawnego woj. tarnobrzeskiego.
Znak sÂ?owno-graficzny "EUROTOUR SPORT & TRAVEL" jest znakiem towarowym prawnie zastrzeÂ?onym, zgodnie z decyzjÂ? nr 126904 Urz??du Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 20.12.2000 r. , w oparciu o zgÂ?oszenie z dnia 16.06.1995 r. i dotyczy klas towarowych: 28, 39, 41, 42. Zgodnie z UchwaÂ?Â? wÂ?aÂ?cicieli z dnia 25.03.2001 r. "EUROTOUR SPORT & TRAVEL" zostaÂ? przeksztaÂ?cony ze spóÂ?ki cywilnej w spóÂ?k?? jawnÂ? i dnia 07.06.2001 r. zostaÂ? wpisany do Krajowego Rejestru SÂ?dowego pod numerem 0000017714. Od kilku juÂ? lat firma kreuje równieÂ? przychody z wynajmu lokali biurowych i handlowych. 
Plany wÂ?aÂ?cicieli firmy na najbliÂ?szÂ? przyszÂ?oÂ??? przewidujÂ? uruchomienie w maju 2009r. centrum hotelowo - konferencyjnego w Sandomierzu przy ulicy Zawichojskiej 2. Powstanie ono na bazie zakupionego od poprzednich wÂ?aÂ?cicieli w 2001 roku i odbudowanego w latach 2002-2008 zabytkowego zespoÂ?u dworskiego StruÂ?y??skich pochodzÂ?cego z 1861 roku (dodatkowe informacje: link - Hotel"Sarmata"). Zrealizowana odbudowa zespoÂ?u dworskiego otrzymaÂ?a w maju 2006 roku nominacji do tytuÂ?u "Modernizacja Roku 2005" w kategorii "Obiekty zabytkowe" w Jubileuszowej X-tej edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Modernizacja Roku 2005".
 
 
HOTEL "SARMATA" ***
(C) 2013 Biuro Podróży - Euro-Tour
drukarnia cyfrowa aledruk